Elektripaigaldiste käit, mõõtmine ja tehniline kontroll

Eestis reguleerib elektripaigaldiste ehitamist, käitu ja kontrolli Elektriohutusseadus. Elektripaigaldise omaniku kohustus on tagada elektripaigaldise nõuetekohane kasutamine ja regulaarne kontroll. Elektrikäitu ja kontrollmõõtmisi saavad teostada vaid pädevust omavad isikud ja ettevõtted. Elektriohutusseaduse täitmist kontrollib Tehnilise Järelevalve Amet.

Elektrikäit

Elektripaigaldise omanik peab määrama käidukorraldaja madalpingepaigaldisele, mille peakaitse on alates 100A ning kõigile kõrgepingepaigaldistele, peakaitsme suurusest olenemata. Käidukorraldajaks võib olla ettevõte, kes on registreeritud MTR-s elektritööde ettevõtjana ning määranud elektripaigaldise käidu konkreetse isiku vastutada. Pristis on registreeritud MTR-s elektritööde ettevõtjana.

Elektripaigaldiste mõõtmine ja tehniline kontroll

Pristise elektripaigaldiste mõõtelabor toimib kooskõlas EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 standardiga ning on EAK poolt tunnustatud katselaborina E226. Pristise poolt väljastatud nõuetekohasuse tunnistus on aluseks elektripaigaldise kasutamisel ja liitumisel elektri jaotusvõrguga.

Pristise mõõtelabor teostab kõiki peamisi elektrotehnilisi kontrollmõõtmisi - isolatsioonitakistus, kaitse rakendustagatise ja rikkevoolukaitsme toimimine, maandustakistus, valgustiheduse ja heleduse mõõtmine. Kõikide kontrollmõõtmiste kohta väljastab Pristis mõõteprotokollid ja aruande.

Elektripaigaldist võib kasutusele võtta, kui see vastab Elektriohutusseaduse nõuetele ning teostatud on elektripaigaldise tehniline kontroll, mida tõendab elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus. Lisaks kasutuselevõtule eelnenud  tehnilisele kontrollile tuleb iga elektripaigaldist regulaarselt kontrollida.

1. liigi elektripaigaldised on kõrgema ohuallikaga elektripaigaldised (plahvatusoht, suurõnnetusoht, meditsiinipaigaldised), tehnilise kontrolli sagedus on 3 aastat;

2. liigi elektripaigaldised on näiteks korterelamute ühiskasutuses olev elektripaigaldis (trepikoda, kelder, pööning), kuni 1000V vahelduvvooluga või 1500V alalisvooluga objektid, tehnilise kontrolli sagedus on 5 aastat;

3. liigi elektripaigaldised on kõik muud elektripaigaldised, 35A või väiksema peakaitsmega, mis ei kuulu 1. ega 2. liigi elektripaigaldiste hulka, tehnilise kontrolli sagedus on 10 aastat;