Mehitatud valve sisseostmine turvafirmalt annab ettevõttele kindlustunde

Turvafirmalt sisseostetud mehitatud valve teenusega on keskmisel või väikeettevõttel raske oma palgatud sisevalvetöötaja(te)ga võistelda. Turvafirma laiemad võimalused kindlustavad, et turvatöötajad tegelevad tõepoolest valveobjekti valvamisega.

Turvafirma laiemad võimalused algavad juba personali valikust. Pristisel on tulenevalt valverežiimi ja objekti eripärast, võimalus teha valim ca 400 turvatöötaja hulgast. Pristise juhatuse liige Arvi Perv kinnitab, et tänaste töötajate hulgast on lihtsam leida kliendi vajadustele vastavat sobiva kvalifikatsiooni ja isikuomadustega inimest, kui valvet vajaval ettevõttel endal tööjõuturult valvurit otsides.

Ise valvemeeskonda komplekteerides ei pruugita pöörata tähelepanu turvatöötaja kvalifikatsiooni olemasolule ning sageli jäetakse ka endale lahti mõtestamata, mida siis tegelikult sisevalvelt oodatakse. Asjaolude kokkulangemisel ja nõrga eeltöö tõttu on pidanud nii mõnedki sisevalvet kasutanud ettevõtted aja möödudes valitud valvelahenduses pettuma ning seejärel siiski teenuse sisseostmise kasuks otsustama. „Kvaliteetset sisevalvet saavad endale lubada ainult väga spetsiifiliste valdkondade ettevõtted (nt. kasiinod)” nendib Perv.

Turvafirma turvatöötajad on aga läbinud kohustuslikud koolitused ning samuti on turvatöötajaid juhtival turvajuhil olemas vastav kvalifikatsioon.

Pristise teenistusjuht Sven Klemm toob sisseostetud teenuse plussina välja turvatöötajate asendatavuse. Turvafirmal on alati võimalik haigestunud turvatöötaja asendada. Piiratud arvu sisevalvetöötajatega ettevõte võib aga juba ühe sisevalvetöötaja töölt kõrvalejäämisel olla tõsiste probleemide ees.

Sisseostetud turvateenuse suurim eelis on aga kindlus, mille annab turvatöötajate põhjalik järelkontroll. Kui turvatöötaja alustab valvevahetust, siis kannab ta oma saabumisest ette turvafirma juhtimiskeskusele. Üldjuhul käib valveobjektilt läbi ka piirkonna patrullekipaaž, kes veendub kohapeal, et kõik on korras ning turvatöötaja on valmis tööülesandeid täitma. Edasi toimub valvevahetuse jooksul iga kindla intervalli tagant sidekontroll juhtimiskeskuse ja turvatöötaja vahel ning pisteliselt teostavad valveobjektile kontrollreide piirkonna patrullekipaaž ja turvafirma vahetuse ülem.

Arvi Perv lubab, et kui ettevõte on siiki otsustanud oma sisevalvet pidada, siis saab Pristis ka siin ühe partnerina pakkuda sisevalvetöötajate julgestamist, abistamist ja järelkontrolli, tagades vastavalt kokkulepetele reageerimise paanikahäiretele, patrullläbisõidud ja/või reguraalse sidekontrolli juhtimiskeskusest. „Alati jääb ju võimalus, et tööle jõutakse hilinemisega, öisel ajal tukastatakse või ohustatakse oma tegevuse või tegevusetusega objekti turvalisust. Kes siis vastutab?” esitab ta küsimuse sisevalvega ettevõtetele. Üldjuhul on ettevõttel siiski mõistlikum keskenduda oma põhitegevusele ja jätta turvalisuse tagamine turvafirma spetsialistidele.

VÕRDLUS

Sisevalve
- Sisevalvetöötaja ei pea omama turvatöötaja kvalifikatsiooni.
- Kuna sisevalvetöötajad üldjuhul (kui valvatavaid objekte on üks) töötavad kogu aeg samal valveobjektil ja rotatsiooni ei toimu, siis võib tekkida rutiin.
- Kui turvafirmaga täiendavad lepingud puuduvad, siis on võimalik abi saada ainult politseilt ja päästeametilt.

Mehitatud valve teenus
- Turvatöötajad ja turvajuht on saanud vastava väljaõppe.
- Turvatöötajad roteeruvad erinevate valveobjektide vahel ning uuele valveobjektile siirdudes või endisele naastes peavad nad antud valveobjekti turvareeglid endale selgeks tegema
  või siis vastavalt taas värske pilguga üle vaatama ja meelde tuletama.
- Turvatöötajad kannavad tööülesannete täitmisel vormiriietust, mis distsiplineerib turvatöötajaid endid ja nendega kokkupuutuvaid inimesi.
- Turvameeskonda saab kliendi soovil välja vahetada.
- Regulaarne turvatöötajate töö kvaliteedi mitmekordne järelkontroll.
- Toetavad patrullekipaažid ja juhtimiskeskus.
- Turvafirma omab täielikku vastutust ning vastavalt seadusele ka tegevusvastutuskindlustust, mis tagab kahjude hüvitamise.

Mehitatud valve alaliigina pakub Pristis administraator-teenust, mille puhul tellija saab administraatori tööülesandeid täitva ning vähemalt eesti ja vene keelt valdava töötaja, kes lisaväärtusena on saanud turvaalase väljaõppe ja oskab eriolukordades vastavalt käituda.